Ober­se­mi­nar "Num­ber Theo­ry and Arith­me­ti­cal Sta­ti­stics": Ni­co­las Pott­hast (Pa­der­born), De­s­cri­bing abe­li­an ex­ten­si­ons with Witt vec­tors

Ort: A3.339
Veranstalter: Prof. Dr. Jürgen Klüners

Titel: Describing abelian extensions with Witt vectors